21
Haz

TCK Madde 105 Cinsel Taciz Suçu

Sözlü taciz maalesef toplumumuzda sıkça karşılaşılan bir suçtur ve kadınlara yönelik taciz davranışları ciddi yasal sonuçlar doğurmaktadır. Posta veya elektronik haberleşme araçlarını kullanarak cinsel tacizde bulunulması. Kamu görevi, hizmet ilişkisi veya aile içi ilişki kapsamında sağlanan kolaylıkları kullanarak cinsel tacizde bulunulması.

 • Maddesi kapsamında göstereceği rıza eylemi hukuka uygun hale getirecek ve eylem suç teşkil etmeyecektir.
 • Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır.
 • David ise “Bu kadınların hiçbirine dokunmadım” diyerek tüm cinsel taciz iddialarını reddetti ve 2019’da Los Angeles İlçe Yüksek Mahkemesinde yaptığı çok sayıda duruşmada itirazda bulundu.
 • Failin cinsel arzularını tatmin etme amacı olup olmamasının bu suç tipi açısından bir önemi yoktur.
 • Ancak oyuncu aynı zamanda “birçok insanın” kendisine karşı asılsız iddialarda bulunduğunu da ileri sürdü.
 • Mağdurlar genellikle taciz edilen ortamda kendilerini güvensiz ve rahatsız hissederler.

Whatsapp, Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen yazışmalar, gönderilen görsel, sesli ya da yazılı materyaller hukuki süreçte önemli deliller oluşturabilir. Cinsel taciz suçunda, bu tür dijital deliller, failin belirlenmesi ve suçun ispatı açısından kritik rol oynar. Cinsel taciz suçu, katalog suçlar arasında bulunmadığından dolayı, bu tür bir suç nedeniyle doğrudan telefon dinlemesi yapılması mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde mümkün değildir. Telefon dinlemesi, belli başlı suçlar için yargı kararı ile izin verilen bir soruşturma yöntemi olup, cinsel taciz suçları bu kapsamda değerlendirilmez. Ancak, hukuk sürecinde delillerin toplanması aşamasında, telefon HTS kayıtları, yani arama ve çağrı detayları, mahkeme tarafından dosyaya eklenebilir.

Cinsel Tacizde Şikayet Süresi

Her somut olay, bu unsurlar ışığında ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmelidir. Yargı sürecinde, hem iddianın hem de savunmanın, suçun unsurlarını dikkatlice analiz ederek ve kanuni şartları göz önünde bulundurarak hazırlanması beklenir. Cinsel taciz suçunun varlığının tespiti için, mağdur ve tanık beyanları, deliller ve olayın özellikleri titizlikle incelenmelidir. Bir suçun cinsel taciz olarak değerlendirilmesi için mağdura karşı herhangi bir fiziksel temasın olmaması gerekir. Eğer cinsel bir amaçla mağdurun bedenine en ufak bir temas da olsa bulunmuşsa, bu durum cinsel taciz suçu olarak değil, diğer cinsel suçlar kapsamında değerlendirilir. Her durumda, cinsel taciz suçlarının ispatı mahkemelerin en çok tartıştığı ve en hassas konulardan biri olarak kalmaktadır.

Hazırlanan “Suç Atlası”na göre, Türk Ceza Kanunu uyarınca açılan davalarda kasten ve taksirle yaralamayı da içeren “vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar” 62 ilde ilk sıraya yerleşti. Bölge bazlı araştırmada Ege, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde “vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar”ın açılan davalarda ilk sırayı aldığı görüldü. Mesajla tacizin cezası, oluşabilecek ruhsal veya fiziksel zararın derecesi ve mağdurun kişisel durumu gözetilerek belirlenir.

 • Mağdurun, olaydan önce sanığı tanımaması halinde, sanık hakkında verdiği tanımlamalar, cinsel taciz failini işaret eden beyanlar olarak önem taşır ve değerlendirilmelidir.
 • Fail, fiziksel bir temasta bulunmak zorunda değildir; cinsel taciz sözlü ifadeler, yazılı mesajlar veya hareketlerle de işlenebilir.
 • Failin tam olarak belirlenemediği hallerde bazı araştırmalar yapılması gerekmektedir.
 • Bu kapsamda, kanunun belirlediği suçun üst sınırı göz önünde bulundurulur iken, ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmez.
 • Yazılı mesajlar, e-postalar ve sosyal medya etkileşimleri gibi dijital iletişim kanalları, taciz iddialarının desteklenmesi için kullanılabilir deliller arasındadır.

Fail, fiziksel bir temasta bulunmak zorunda değildir; cinsel taciz sözlü ifadeler, yazılı mesajlar veya hareketlerle de işlenebilir. Önemli olan, faillerin davranışlarının mağduru cinsel yönden rahatsız etmesidir. Mağdura karşı yapılan cinsel içerikli el işaretleri veya mimikler.

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA CİNSEL TACİZ SUÇU VE İNCELEMESİ

https://www.roscasaresbasket.com/ taciz suçu, bireylerin dokunulmazlığını, özgürlüğünü ve kişisel haysiyetini korumayı hedefler. Suçun ciddiyeti ve toplumsal etkileri göz önünde bulundurularak, yasalar tarafından caydırıcı ve koruyucu tedbirler alınmıştır. Aynı işyerinde çalışmanın avantajlarından yararlanarak cinsel tacizde bulunulması. Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile ya da sağlık hizmeti sunanların veya koruma, bakım, gözetim yükümlülüğü olan kişilerin cinsel tacizde bulunması. Sanığın fiili mağdurun cinsel dokunulmazlığına karşı olmalı, mağdurun cinsel onurunu, özgürlüğünü ve dokunulmazlığını ihlal etmesi gerekmektedir.

Cinsel taciz suçu, kişilerin cinsel yönelimlerini istismar ederek, rahatsız edici davranışlarda bulunma eylemi olarak tanımlanabilir. Türk Ceza Kanunu içerisinde cinsel taciz suçu, mağdurun şikayetine bağlı olarak yargılanacak ve cezai yaptırımı bulunan bir suç olarak düzenlenmiştir. Bir şahıs tarafından cinsel amaçlarla gerçekleştirilen taciz eylemleri, mağdurun şikayeti sonrasında, faile karşı üç ay ile iki yıl arasında hapis cezası veya adli para cezası verilmek suretiyle cezalandırılır. Eğer fiil bir çocuğa karşı işlenmiş ise, altı ay ile üç yıl arasında hapis cezasına hükmedilir. Suçun manevi unsurunda suçun kast veya taksirle işlendiğiyle ilgilenmekteyiz.

Bu kayıtlar, kimin ne zaman ve ne sıklıkta arandığını veya çağrı yaptığını gösteren verilerdir ve olayın oluş biçimine dair bilgiler verebilir. Ceza hukukuna göre “mesajla cinsel taciz” eylemi, cezalandırılabilir bir davranıştır. Eğer bir birey, başka bir kişiye mesaj aracılığıyla cinsel içerikli tacizde bulunuyor ve rahatsız edici mesajlar gönderiyorsa, bu hareket suç olarak kabul edilip yargı önüne taşınabilir. Bu cezalar, suçun ciddiyeti, kamu düzeninin korunması ve mağdurun haklarının teminat altına alınması amacıyla belirlenmiştir.

Cinsel taciz suçlarında, üst sınır şartı sağlandığı için basit yargılama usulü uygulanabilir. Ancak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik halleri bulunuyorsa basit yargılama usulü uygulanmaz. Aynı şekilde bu kapsamda olan bir suçun kapsama girmeyen başka bir suçla beraber işlenmesi halinde de basit yargılama usulü uygulanmayacaktır. Çocuğa karşı cinsel suçlarda da, yaş küçüklüğü unsuru bulunduğu için basit yargılama usulü uygulanmaz.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası

Cinsel taciz eylemi için mağdurun rahatsız olması, cinsel özgürlüğünün ihlal edilmesi gerekmektedir. Eylemin suç olarak kabul edilmesi için bir de mağdurun rızası olmaması gerekir. Rızanın varlığı her somut olay ışığında ayrı ayrı değerlendirilecektir. Davranışlar mağdurun vücuduna temas şeklinde ani işlenebileceği gibi devamlı nitelikte de olabilir. Mağdura karşı söz, davranış ya da yazı bu suçun oluşması için yeterlidir.

 • Cinsel taciz suçunda müdafiinin dosya inceleme yetkisi kısıtlanamaz.
 • Bu işbirliği, suçların önlenmesinde ve mağdurların korunmasında hayati önem taşıyabilir.
 • Basit cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanunu kapsamında ele alınan suçlar arasındadır.
 • Maddenin ikinci fıkrasında suçun nitelikli halleri sayılmış ve bu hallerde cezanın yarı oranında arttırılacağı belirtilmiştir.
 • Savcılık, delillerin toplanması ve suçun işlendiğine dair kanaat oluşması halinde, kovuşturma aşamasına geçer.

Cinsel taciz suçu, kişinin cinsel dokunulmazlığına karşı yapılan saldırılardan biridir ve genellikle hareketlerin belirli bir sonucu doğurmasını beklemeksizin icra edilmiş hareketlerle tamamlanır. Yani cinsel taciz suçu, sonuca bağlı olmayan bir suç türüdür. Bu durum, suçun gerçekleşmesi için yalnızca tacizi oluşturan fiillerin icra edilmiş olması gerektiğini ifade eder. Bu bağlamda, eğer taciz niteliğindeki eylemler yapılmışsa ve mağdura karşı herhangi bir cinsel tacizde bulunulmuş ise suç tamamlanmış olur.

Ancak bu suçlar arasında şikayete bağlılık durumlarına veya suçun niteliğine bakılmaksızın, şüpheli ile mağdur arasında uzlaşma yöntemi önerilmekte ve kullanılabilmektedir. Yine de, Türk Ceza Kanunu’nda özel olarak sayılan bazı suç tipleri için uzlaşmanın mümkün olup olmadığına dikkat edilir. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsamında özel bir düzenleme yaparak, uzlaşma yönteminin bu tür suçlar söz konusu olduğunda kullanılmayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, mağdur olan kişi talepte bulunsa bile, cinsel suçlar bağlamında uzlaşma işlemi gerçekleştirilemez.

Cinsel Taciz Suçu Emsal Yargıtay Kararları

Dolayısıyla cinsel taciz suçu, cinsel amaçlı olarak bir kimseye karşı vücut dokunulmazlığını ihlal etmeksizin ve mağdurun rızası hilafına gerçekleştirilen cinsel davranışlardır. Kanun koyucu cinsel saldırı suçunun gerekçesinde açıkça “kişilerin vücudu üzerinde” ifadesine yer verdiği halde, 103. Maddenin gerekçesinde ise açıkça “kişilerin vücudu üzerinde” ifadesine yer verilmemiştir. Maddenin gerekçesinde ise açıkça “kişinin vücut dokunulmazlığının ihlâli niteliği taşımayan” şeklinde bir ifadeye yer verilmiştir. Cinsel taciz oluşturacak davranışlar, mağdurun vücuduna temas bulunmamak şartıyla ani olabileceği gibi, devamlı nitelikte de gerçekleşebilir. Aksi takdirde cinsel taciz değil, hakaret, tehdit ya da kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçları gündeme gelebilecektir.

Kendisine karşı birçok davada verilen kararların ardından David, Kaliforniya mahkeme sisteminin yozlaşmış bir komplonun parçası olduğunu iddia etti ve mahkemenin emrettiği ödemelere uymayı açıkça reddetti. 1968 yılında doğan Alkiviades David Kıbrıslı-İngiliz bir iş insanı ve aktör. 2008 yılında 28 ülkede şişeleme tesislerine sahip olan Leventis-David Group’un çoğunluk hissedarı oldu. Şirketleri arasında internet tabanlı televizyon sağlayıcısı FilmOn, evden alışveriş sitesi 9021, video akışı sitesi BattleCam ve modellik ajansı Independent Models yer alıyor. David, 2021’de The Daily Beast’e kendisini suçlayanlar hakkında “Nakit kaynaklarımı tamamen tükettiler” ithamında bulundu ve “Neyse ki, bana çok destek olan harika bir annem var; Tanrı ondan razı olsun” dedi. 2016 yılında iki davayı mahkeme dışında çözdü ancak ellerini boğazına koyduğunu ve sandalyesini duvara ittiğini iddia eden eski çalışan Lauren Reeves’e 5 milyon dolar ödemesine karar verildi.

Ayrıca, faile 3 bin güne kadar adli para cezası uygulanabilir. Eğer cinsel taciz fiili bir çocuğa karşı işlenmiş ise, suçun nitelikli bir hali söz konusudur. Bu hâlde, faile, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülür. Yine mağdurun başvurusu esas olup, suçun çocuklara karşı işleniyor olması cezanın ağırlaştırılması için yeterli bir neden olarak belirtilmiştir. Eğer mağdur, cinsel taciz sebebiyle şinden ayrılmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalırsa, verilecek ceza bir yıldan az olamaz. Yani, eğer kanunda belirlenen cinsel taciz suçu eylemi, iki yılın altında bir hapis cezasını gerektiriyorsa, bu durumda doğrudan tutuklama kararı verilemez.

Teknik araçların delil olarak dosyada bulunmaması gibi nedenler suçun sübutu açısından tartışma yaratmaktadır. Cinsel taciz suçu oluşturan davranışlar, mağdurun vücuduna temasta bulunmamak şartıyla ani veya devamlılık arz edecek nitelikle gerçekleşmektedir. Rıza mağdurun ikrarı ile verilebileceği gibi toplanan delillerle zımmi rıza olarak da kabul edilebilir. David ise “Bu kadınların hiçbirine dokunmadım” diyerek tüm cinsel taciz iddialarını reddetti ve 2019’da Los Angeles İlçe Yüksek Mahkemesinde yaptığı çok sayıda duruşmada itirazda bulundu.

Diyarbakır’da büyük yangın! Yerleşim yerlerine de sıçradı… 6 ölü, 9’u ağır 43 yaralı

Sosyal medyada tacizin cezası, Türk Ceza Kanunu madde 105 kapsamında ciddi yaptırımlar içermektedir. İnternet ortamında; Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp gibi platformlarda ve e-mail aracılığıyla gerçekleştirilen cinsel taciz eylemleri, mağdur tarafından şikayet edilmesi halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına sebep olabilir. Cinsel içerikli sözler, görseller veya herhangi bir taciz teşkil eden davranış, internet aracılığıyla bireye ulaştırıldığında, bu eylem elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanarak işlenmiş kabul edilir ve cezalar artırılarak uygulanır.

Cinsel taciz, kişilerin özgürlüklerini, beden ve ruh bütünlüklerini, sosyal yaşamlarını olumsuz etkileyen ve mağdurları psikolojik olarak derinden yaralayan bir suç türüdür. Bu suçu işleyenler hakkında Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen yaptırımlar uygulanır. İnternet veya sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçu TCK m.105/2-d maddesinde düzenlendiğinden takibi şikayete bağlı suçlar arasında değildir. Fail sanığı 30 defa telefon ile aramış ve fail telefona cevap vermemiştir. Cinsel taciz suçu işlendiği takdirde üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasına hükmolunur. Bu itibarla Yerel Mahkemenin direnmeye konu kararının, sanığın zincirleme suç hükmü uygulanmaksızın cinsel taciz suçundan mahkumiyeti yerine, beraatine karar verilmesi isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir.